Legalisering av namnteckningar

Handlingar där en signatur skall bevittnas måste skrivas under på vårt kontor. Den eller de som skall skriva under en handlingar måste därför infinna sig personligen på vårt kontor samt uppvisa giltig ID-handling. Se under rubriken giltig ID-handling.

Legalisering av fotokopior

I de fall som kopior skall bestyrkas måste originalhandlingen medtas till kontoret. Vi tar sedan kopia på handlingen.

Legalisering av adoptionshandlingar

Vid bestyrkande av adoptionshandlingar skall dessa lämnas in till oss. Handläggningstiden är mellan 1-3 dagar. Tag vid besöket med instruktionerna som vanligtvis erhålls från adoptionsbyrån.

Legalisering av firmatecknares namnteckning

För att kunna bestyrka en firmateckning måste registerutdrag från Bolagsverket medtas i vilket firmateckningsrätten skall framgå. Vi kan även mot en avgift ta fram registerutdraget.

Legalisering av vissa fullmakter, levnadsintyg och affidaviter

I vissa fullmakter, affidaviter och liknande handlingar finns information om fullmaktsgivaren som Notarius Publicus skall intyga. I dessa fall så måste du ha med dig underlag som styrker det som står i fullmakten eller handlingen. Detta kan exempelvis vara ditt pass eller ett utdrag från Skatteverket.

En Notarius Publicus skall vara allmänheten behjälplig med att bland annat:

  • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar.
  • Närvara som vittne i vissa fall (t ex vid anbudsförfaranden).
  • Kontrollera lotteridragningar m.m.
  • Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon.
  • Utfärda ”apostille” (intyg enligt artikel 6 första stycket i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar).
  • Efter kontroll eller undersökning lämna redogörelse för sina iakttagelser.

En Notarius Publicus är inte skyldig att:

  • Ombesörja delgivning av handlingar
  • Utföra sådant som inte rimligen kan begäras av honom
Advokat Else-Marie Grönstedt